Máy hàn

Máy hàn 01

Máy hàn 01

     
Máy hàn 02

Máy hàn 02

     
Máy hàn 03

Máy hàn 03

     
Máy hàn 04

Máy hàn 04

     
Máy hàn 05

Máy hàn 05

     
Máy hàn 06

Máy hàn 06

     
Máy hàn 07

Máy hàn 07

     
Máy hàn 08

Máy hàn 08

     
Máy hàn 09

Máy hàn 09

     
Máy hàn 10

Máy hàn 10

     
Máy hàn 11

Máy hàn 11

     
Máy hàn 12

Máy hàn 12